Regulamin 

1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego Zwiadowca.pl będącego własnością P.C.I. Proma Sp. z o.o.
2. Usługodawcą jest P.C.I. Proma Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Księżnej Konstancji 4, 44-300 Wodzisław Śląski, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP:647-21-70-244, KRS 0000135990 zwanym dalej P.C. I. Proma.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego zarejestrowanego pod adresem: www.zwiadowca.pl (zwany dalej „zwiadowca”).
4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający P.C.I. Proma świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta P.C.I. Proma lub podpisanie umowy otrzymanej inną drogą.
5. Użytkownicy korzystając ze strony www.zwiadowca.pl związani są zapisami niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin podlega zaakceptowaniu przez użytkownika przed zawarciem umowy oraz jest udostępniany przez P.C.I. Proma Klientowi – na Jego żądanie w każdym czasie – na adres e-mailowy podany przez Klienta.
6. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e."
7. Stroną www.zwiadowca.pl administruje P.C.I. Proma .
8. Zawartość stron P.C.I. Proma stanowi własność P.C.I. Proma lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
9. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy stron P.C.I. Proma mają prawo przeglądać stronę zwiadowca.pl oraz utrwalać ją w dowolnej formie wyłącznie dla własnego użytku.
10. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
11. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usługi newslettera, wyraża jednocześnie zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 u.s.u.d.e., na otrzymywanie informacji handlowej o P.C.I. Proma.
12. Dane na temat planowanych inwestycji mogą być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę, który jest stroną w umowie i nie mogą być przekazywane innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym.

2. Zakres i rodzaj świadczonych usług.

1. P.C.I. Proma świadczy usługi w następującym zakresie:
Informacje o inwestycjach,
Prezentacje ofert w katalogu firm
Wysyłka informacji o aktualnych promocjach w Newsletterach „Złap okazję”
Zamieszczanie banerów reklamowych
2. Świadczenie przez P.C.I. Proma usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą serwisu dostępnego na stronie www.zwiadowca.pl
3. Zamawianie usług świadczonych przez P.C.I. Proma możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej www.zwiadowca.pl lub działu handlowego P.C.I. Proma pod nr tel. (32) 456 03 30, 601311700
4. Rozliczenie za dostęp i korzystanie z usługi „Informacje o inwestycjach” następuje na podstawie okresowego abonamentu (3,6,12 miesięcy) lub rozliczenia jednostkowego i płatności punktowej za pojedynczą inwestycję. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej zwiadowca.pl.
5. Zakupione punkty służące do odkrywania danych kontaktowych inwestycji są ważne przez okres 12 miesięcy. Punkty niewykorzystane przez 12 miesięcy od dnia ich zakupu ulegają przedawnieniu, a ich liczba nie jest widoczna na koncie Klienta.
6. Prezentacje reklamowe są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich zakupu i automatycznie dezaktywowane. Klient otrzymuje stosowne powiadomienie o dobiegającym końcu ważności prezentacji na 3 dni przed końcowym terminem.
7. Liczba dostępnych promocji do wykorzystania w Newsletterze „Złap okazję” oraz pozostałe funkcjonalności: produkty, referencje, vademecum uzależniona są od posiadanego pakietu reklamowego. Rodzaje dostępnych pakietów widoczne są w dziale cennik na stronie zwiadowca.pl
8. Szczegółowe wytyczne w zakresie przygotowywania i zamieszczania informacji w pakietach reklamowych dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników w zakładce Twoje konto/„Reklama i promocja”

3. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym P.C.I. Proma .

1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW PROMA niezbędny jest komputer podłączony do Internetu, obsługujący przeglądarkę internetową w wersji Internet Explorer 7.0 lub wyższą, Mozilla Firefox 25 lub wyższą, Gogle Chrome 31.0 lub wyższą.
2. P.C.I. Proma zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie informatycznym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

4. Ochrona danych osobowych.

1. Za bezpieczeństwo danych niezbędnych do realizacji płatności online odpowiedzialny jest serwis PayU będący Administratorem Danych Osobowych w tym zakresie.
2. P.C.I. Proma (Zwiadowca) (działający w obszarze b2b) będący również Administratorem Danych Osobowych gromadzi dane o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw i udostępnia je innym firmom. Serwis Zwiadowca spełnia wszelkie wymogi stawiane przez ustawodawcę w tym zakresie zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. P.C.I. Proma gromadzi dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji usługi i zamówienia. P.C.I. Proma nie udostępnia danych podmiotom trzecim w celach marketingowych.
3. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia podanych danych. W tym celu należy zalogować się do swojego konta i przejść do zakładki „ustawienia konta" lub przesłać stosowną prośbę na adres: [email protected]

5. Obowiązek przestrzegania prawa.

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
2. W przypadku uzyskania przez P.C.I. Proma informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, P.C.I. Proma ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron P.C.I. Proma wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik stron P.C.I. Proma zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej P.C.I. Proma ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach P.C.I. Proma będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, pobierając materiały ze stron P.C.I. Proma, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach informatycznych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do P.C.I. Proma.
6. Zawartość stron P.C.I. Proma została przygotowana przez P.C.I. Proma w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak P.C.I. Proma nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Nią szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron P.C.I. Proma oraz za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
7. Zabronione jest korzystanie ze stron P.C.I. Proma w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
1. masowe wysyłanie pakietów do stron P.C.I. Proma,
2. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron P.C.I. Proma,
3. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron P.C.I. Proma.
8. Działania opisane w pkt. V.7 stanowić mogą dla P.C.I. Proma podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron P.C.I. Proma dla danego użytkownika oraz zawiadomienia organów ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w prawie polskim.
9. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta na rzecz P.C.I. Proma kary umownej w wysokości strat poniesionych przez P.C.I. Proma

6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do P.C.I. Proma w formie pisemnej na adres siedziby P.C.I. Proma i określać:
1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta P.C.I. Proma,
2. rodzaj usługi, której dotyczy,
3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
4. zarzuty Klienta,
5. okoliczności uzasadniające reklamację,
6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia lub jego skutków.
2. P.C.I. Proma obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz P.C.I. Proma przez podmioty, za które P.C.I. Proma nie ponosi odpowiedzialności, P.C.I. Proma przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, zakreślając przewidywany termin ostatecznego stanowiska.

7. Dostępne formy płatności i zwrotu zakupu punktów (odkrywanie inwestycji) oraz pakietów Produktów i Promocji

1. Płatności w serwisie P.C.I. Proma realizowane są poprzez stronę internetową www.zwiadowca.pl za pośrednictwem serwisu www.payu.pl lub na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną faktury proforma, a następnie po uregulowaniu należności każdy klient otrzymuje fakturę VAT.
2. W zakresie pakietów punktowych i reklamowych obowiązuje aktualny cennik znajdujący się w dziale dla dostawców wyposażenia/cennik.
3. Każdy Klient posiada możliwość zwrotu dokonanej płatności w terminie do 10 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że punkty nie zostaną wykorzystane w celu odkrycia danych inwestycji.
4.Zwrot płatności nastąpi na numer konta z którego Klient dokonał płatności i nastąpi nie później niż do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8. Płatność za towary zakupione za pośrednictwem serwisu Zwiadowca

1. Serwis Zwiadowca nie pośredniczy w przekazywaniu płatności pomiędzy sprzedającym i kupującym. 
2. Szczegóły transakcji w zakresie form płatności ustalane są pomiędzy stronami (kupujący i sprzedającym).
3. Zwiadowca nie odpowiada za gwarancje i wydy zakupionych towarów. 
4. Serwis Zwiadowca nie jest stroną w zawieranych transakcjach. Serwis umożliwia finalizację oraz wymanę danych pomiędzy kupującym, a sprzeającym towar dostępnym w sklepie internetowym pod adresem Zwiadowca.pl

9. Warunki świadczenia usługi "Opłata za efekty"

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje na podstawie opłaty "prepaid" (sprzedaż przedpłacona).
2. Usługa świadczona jest bezterminowo do wyczerpania przedpłaconych środków.
3. Stawka za kliknięcie w link z przekierowaniem do strony klienta zostaje ustalona indywidualnie na podstawie zakresu prowadzonej działalności.
4. Stawka za przejście z banerów, stron social media i blogów obowiązuje w tej samej wysokości jak stawka za przejście ze stron zwiadowcy.
5. Stawka za odsłonę danych kontaktowych, to 50% wartości stawki za przejście z linka.
6. Obowiązujące stawki prowizji od zawartych transakcji podane są na stronie Zwiadowca w dziale "Dla dostawców" / Opłata za efekty.
7. W ramach świadczonej usługi "Opłata za efekty" (zamieszczający informacje i linki w serwisie) zabronione jest zamieszczanie dodatkowych adresów telefonów i linków do strony w treści oferty lub grafikach (znaczek firmowy, zdjęcia itp.) poza przeznaczonymi do tego polami adresowymi.
8. W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w punkcie 9.7 Zwiadowca ma prawo wyłączenia aktywności konto klienta i zaprzestania świadczenia usługi.
9. Panel klienta zawiera statystyki: kliknięć, odsłon, zawartych transakcji, na podstawie których następuje pobieranie opłat.
10. Klient posiada możliwość czasowej dezaktywacji świadczonej usługi poprzez wyłączenie produktów oraz ograniczenie dostępnego budżetu.
11. Zakończenie świadczenia usługi następuje po wyczerpaniu dostępnych środków.

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a P.C.I. Proma, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby P.C.I. Proma.